หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Stafford House School of English, London - GE (Intensive 30 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,880 25% £2,160 95,040
  12 Weeks £3,840 25% £2,880 126,720
  24 Weeks £6,480 25% £4,860 213,840
  36 Weeks £9,360 25% £7,020 308,880
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

 • Stafford House School of English, London - GE (Essential 20 lessons)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,464 40% £1,464 60,024
  12 Weeks £2,052 40% £2,052 84,132
  24 Weeks £3,528 40% £3,528 144,648
  36 Weeks £5,076 40% £5,076 208,116
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40% เมื่อสมัครภายใน 30 June 2020 นี้

 • General English Standard / IELTS Standard 25
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,656 40% £1,656 67,896
  12 weeks £2,196 40% £2,196 90,036
  24 weeks £3,888 40% £3,888 159,408
  36 weeks £5,508 40% £5,508 225,828
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 40%เมื่อสมัครภายใน 31 พฤษภาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม